Özgürlük Yolu Vakfı

Sepetim 0

Vakıf Senedimiz

ÖZGÜRLÜK YOLU VAKIF SENEDİ

 

VAKIF:
Madde-1 Vakfın adı ÖZGÜRLÜK YOLU VAKFI‘dır.
İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ:
Madde-2 Vakfın merkezi Ankara İli, Çankaya  İlçesinde olup, adresi Kültür mahallesi sağlık 2. Sokak 56/10’dur İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ile yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN GAYESİ:
Madde-3 ÖZGÜRLÜK YOLU Vakfı’nın amacı; Ülkemiz başta olmak üzere, bölgemizde ve  dünyanın her tarafında özgürlükçü, çoğulcu  demokrasinin   yerleştirilmesi ve gelişmesi, sorunların adil, barışçıl ve demokratik çözümlerinin teşvik edilmesi,  yerel yönetimlerin güçlendirilmesi  için çalışmak, yoksulluk, grup aidiyeti (cins, ırk, din vb), savaş, istem dışı göç, tabii afet vb. sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, aç ve barınaksız kalmış olan insanlara gerekli insani yardımı ulaştırmak, temel hak ve hürriyetlerin ihlal edilmesini önlemek için gerekli girişimlerde bulunmak, tüm mağdurlara yönelik eğitim-öğretim, sağlık ve sosyal faaliyetler yürütmek, temel eğitimden yararlanamayan çocuklara temel eğitim programları ile rehabilitasyon, bedensel ve zihinsel gelişmelerine katkı sunacak etkinlikler oluşturmak ve uygulamak, gençlerin vasıflı iş gücü ve istihdam olanaklarını artırıcı eğitim çalışmaları için okullar, eğitim kurumları, yayınevleri açmak ve işletmektir.

VAKFIN FAALİYETLERİ:
Madde-4 Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

1.     Mağdur olanlara,  maddi ve manevi yardım da bulunmak;

2.     Mağdur olanların yiyecek, giyecek, barınak gibi yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak için ayni ve nakdi yardımları toplamak ve dağıtmak;

3.     Başta kriz bölgeleri olmak üzere, ulaşılan çocuk, hasta, yaşlı, mülteci vb. kişiler ile işkence görmüş, taciz ve tecavüze uğramış, şiddete maruz kalmış kişilerin tümüne hukuki, tıbbi,  psikososyal destek çalışmalarında bulunmak;

4.     Hedef grubun bulunduğu alanda kuracağı eğitim ve öğrenim parklarında gönüllüleri aracılığı ile eğitim faaliyetlerini hayata geçirmek, faaliyette olanları desteklemek.

5.     Kamuoyunda bilinç artırıcı faaliyetlerde bulunmak; hayat boyu öğrenme, eğitim ve öğretim için gerekli olan her türlü süreli-süresiz basın-yayın ve iletişim faaliyetlerinde bulunmak, bu amaçla kampanyalar yürütmek, ya da bu süreçlere ortak olmak;

6.     Dil, tarih ve kültür alanında çalışmalar yapmak; tarihi eserlerin yanı sıra, dil, tarih ve edebiyat alanındaki kültürel eserlerin korunması, çoğaltılması için çalışmalar yapmak, yayınevleri kurmak; Amaçlarına denk düşen kitap, dergi, gazete, bülten, broşür yayınlamak, bilimsel, eğitici  ve tanıtıcı faaliyetlerde  bulunmak.

7.     Doğal çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve çevre bilincinin yaygınlaşması için çalışmalar yapmak;

8.     Vakıf amaçları doğrultusunda kamuoyunda duyarlılık yaratmak amacıyla ulusal ve uluslararası boyutlarda seminer, sempozyum, konferans, panel, açık oturum, ödüllü-ödülsüz yarışmalar vb. etkinlikler düzenlemek, sergiler açmak; film, video, tiyatro vb. etkinlikler organize etmek veya bu tür organizasyonlara katılmak;

9.     Vakıf bünyesinde her türlü bilimsel incelemeler yapacak Enstitü, akademi, vb. kurumları kurmak, kurulu olanlara ortak olmak veya işbirliği yapmak.

10.   İhtisas sahibi olan kişilere vakıf amaç ve faaliyetleri doğrultusunda tarihi, sosyal, kültürel, ekonomik konularda gözlem, araştırma, inceleme, anket çalışmaları yaptırmak, rapor hazırlatmak ve sonuçlarını basılı veya elektronik ortamda yayınlamak;

11.   Mağdur olmuş kişi ve ailelere hiçbir karşılık beklemeksizin her türlü psikososyal, maddi, manevi  ve hukuki yardımlarda bulunmak ve bu tür çalışmaları yapan sivil toplum örgütleri ve diğer kurum ve kuruluşları desteklemek, işbirliği yapmak;

12.   Vakıf faaliyetlerini/hizmetlerini yerine getirmek, bu hizmetleri yaygınlaştırmak ve daha fazla mağdura hizmet sunabilmek için gönüllülerin desteğini almak, hibe kabul etmek, kampanya açmak, yardım toplamak, proje hazırlamak, gerçekleştirmek veya projelere destek vermek;

13.   Vakfın merkez ve şubeleri ile faaliyetlerin yürütüleceği faaliyetler için gerekli olan her türlü taşınır ve taşınmaz mallar satın almak, vakıf amacı doğrultusunda kullanmak, satmak veya benzer hizmetleri yürüten kurum ve kuruluşlara hibe etmek;

14.   Mağdurlara hizmet verecek hastaneler, sağlık ocakları ve gezici hastaneler, lokal, okuma evleri misafirhaneler açmak, işletmek, kurulu olanlarla ortaklık yapmak;

15.   Yurtiçinde ve yurtdışında doğrudan faaliyetler yürütmek, benzer amaçlarla çalışan ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleri, devlet kuruluşları, özel sektör ve meslek örgütleriyle işbirliği yapmak;

16.   Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için çalışma kurulları oluşturmak, işletme kurmak ve kaynak oluşturacak faaliyet/etkinlik yürütmek;

17.   Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için kaynak yaratmak amacıyla her türlü eğitim, kültür, psikoterapi  ve rehabilitasyon merkezlerini açmak ve işletmek, imalat ve ticaret işletmeleri kurmak, kurulu bulunanlara ortak olmak; bu faaliyetler için gerekli olan personeli istihdam etmek ve yetiştirmek;

18.   Öğrencilere karşılıklı veya karşılıksız burs vermek, öğretim elemanlarına ilmi çalışmalarında yardımcı olmak; borç para vermek, yurt içinde veya yurt dışında ilmi araştırma veya çalışma yapmak isteyen öğretim elemanlarına ve mezunlarına yardım etmek ve desteklemek; öğretim elemanları ve öğrencilerin bilgi ve görgülerini artırmak maksadıyla kurslar, geziler, milli veya milletlerarası ilmi konferanslar tertip etmek veya bunlara yardımcı olmak; öğretim elemanları ve öğrencilere, memur ve hizmetlilere yemek vermek, sportif ve sosyal faaliyetlerde bulunabilmeleri için imkân hazırlamak.

19.   Dini, ilmi, ahlâki, tarihi, fikri ve edebi eserlerin telif ve tercüme edilmesini sağlamak; bu hususta müsabakalar açmak, araştırmalar yaptırmak, telif ve tercüme eserleri yayımlamak; faydalı ve lüzumlu yayınları temin edip  ucuz fiyatla satmak veya dağıtmak; bu maksatla uygun bir “kitap satış ve teşhir yeri” açmak, gayeye uygun kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak.

20. Vakıf amaçları doğrultusunda özel kreş, anaokulu, ilk ve ortaokul, lise ve dengi okullar açmak; yetişkinlere yönelik eğitsel beceriyi  geliştirmek  için dil, dikiş-nakış, bilgisayar, üniversiteye hazırlık, takviyeli ders ve etüt merkezleri vb kurslar açmak.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:
Madde-5 Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükuna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

© 2017-2024 Tüm hakları saklıdır.